Polityka prywatności

Informacje ogólne

Za pośrednictwem strony internetowej https://wandablenska.pl możemy Państwa zachęcać do działań, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych przypadkach.

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorami danych osobowych zbieranych w związku z publikacją strony jest Archidiecezja Poznańska. Nad procesem beatyfikacyjnym czuwa upoważniony do tego postulator w osobie ks. Jarosława Czyżewskiego.
W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
Tomasz Ceranek r.pr.
inspektor@archpoznan.pl
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Skargi, wnioski i zapytania

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), a we wskazanych przypadkach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

Przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są w:
• Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (dalej: „Dekret”) oraz w przepisach prawa kanonicznego.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
Informacje szczegółowe — zasady przetwarzania poszczególnych danych osobowych

Spis przypadków

Poniżej znajduje się opis przetwarzania danych osobowych w związku z:
1. kontaktem i kierowanymi przez Państwa zapytaniami,
2. zbieraniem przez nas informacji o Wandzie Błeńskiej,
3. składaniem przez Państwa intencji i świadectw,
4. zamawianiem przez Państwa newslettera,
5. prowadzeniem przez nas innych stron internetowych na Facebooku, Instagramie i You Tube.

1) Kontakt i przyjmowanie zapytań od Państwa

Na stronie opublikowany jest formularz kontaktowy. Jeżeli skorzystają Państwo z niego, będziemy przetwarzali podane przez Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej (art. 7 ust. 1 pkt 6, a w przypadku osób nienależących do Kościoła i nie utrzymujących z nim kontaktów art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym powiadomieni.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi prawne.

Dane będą przetwarzane do dwóch lat od udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później — w wybranych przypadkach — mogą być zarchiwizowane.

W tym przypadku skarga powinna być kierowana do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, ale może być również skierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Zbieranie informacji o Wandzie Błeńskiej

W ramach procesu beatyfikacyjnego pozyskujemy informacje o Wandzie Błeńskiej, a wraz z nimi informacje o osobach, które miały z nią styczność. Z wybranymi osobami podejmujemy próby kontaktu i zebrania dodatkowych informacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie pozyskać dane kontaktowe. Dane pozyskujemy zatem zarówno od osób trzecich jak i osób, których dane dotyczą.

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zdobyciu niezbędnych informacji i rzetelnym udokumentowaniu życia Wandy Błeńskiej (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu, a w przypadku osób nienależących do Kościoła i nie utrzymujących z nim kontaktów art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co zostanie wykorzystane w celach naukowych i historycznych, a w szczególności w celu przygotowania dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej. Jeśli wynikną z tego inne potrzeby z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym powiadomieni.

W przypadku, gdy na powyższe dane składają się również dane szczególnych kategorii, w tym szczególnie o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, danych dotyczących zdrowia, podstawą przetwarzania danych jest art. 7 ust. 2 Dekretu, a w przypadku osób nienależących do Kościoła i nie utrzymujących z nim kontaktów art. 9 ust. 2 lit. j RODO.
W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi tłumaczenia lub składania tekstu.

Dane będą przetwarzane przez cały czas prowadzenia procesu beatyfikacyjnego (zarówno fazy diecezjalnej jak i rzymskiej), który powinien trwać kilka lat. Później dane mogą zostać zarchiwizowane w archiwum kurii, a także włączone do opracowania na temat życia Wandy Błeńskiej. W rzymskiej fazie procesu dane mogą być przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie jako trybunałowi, przed którym prowadzi się tę fazę procesu.
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa, danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym albo do celów badań naukowych lub historycznych, administrator nie ma obowiązku niezwłocznie usunąć, jeśli uniemożliwi to lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania (art. 14 ust. 3 pkt 3 Dekretu, a w przypadku osób nienależących do Kościoła i nie utrzymujących z nim kontaktów art. 17 ust. 3 lit. d RODO). Wciąż jednak mają Państwo prawo wnieść do nas sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 6 RODO).

W tym przypadku skarga powinna być kierowana do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, ale może być również skierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3) Składanie intencji i świadectw

W ramach procesu beatyfikacyjnego zbieramy intencje modlitw za wstawiennictwem Wandy Błeńskiej oraz związane z nimi świadectwa. Z wybranymi osobami podejmujemy próby kontaktu i odebrania świadectw w formie ręcznie spisanego dokumentu. Intencje i świadectwa mogą być zbierane za pośrednictwem naszych stron, ale również przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń mających związek z Wandą Błeńską. Działania te podejmowane są w celu przygotowania dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu), która wyraża się w złożeniu intencji lub świadectwa w wyznaczonym do tego miejscu (formularze na stronach internetowych, komentarze na stronach internetowych, księgi intencji, księgi świadectw itp.). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć pisząc w tej sprawie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub tą samą drogą, którą przekazano świadectwo.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi tłumaczenia lub składania tekstu.

Dane będą przetwarzane przez cały czas prowadzenia procesu beatyfikacyjnego (zarówno fazy diecezjalnej jak i rzymskiej), który powinien trwać kilka lat. Później dane mogą zostać zarchiwizowane w archiwum kurii, a także włączone do opracowania na temat życia Wandy Błeńskiej. W rzymskiej fazie procesu dane mogą być przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie jako trybunałowi, przed którym prowadzi się tę fazę procesu.
W tym przypadku skarga powinna być kierowana do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

4) Newsletter

Na stronie opublikowany jest formularz zamówień newslettera. Jeżeli skorzystają Państwo z niego, Archidiecezja będzie przetwarzała podane przez Państwa dane osobowe w celu dostarczania na podany adres mejlowy kolejnych wydań newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu), która wyraża się podaniem adresu mejlowego i użyciem odpowiedniego przycisku. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez link umieszczony w każdej wiadomości newslettera lub pisząc w tej sprawie poprzez formularz kontaktowy.
W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej oraz innych systemów informatycznych 3) podmioty świadczące usługi prawne.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zaprzestania przez nas wydawania newslettera.
W tym przypadku skarga powinna być kierowana do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

5) Prowadzenie innych stron internetowych na Facebooku, Instagramie i You Tube

Prowadzimy strony utrzymywane przez podmioty zewnętrzne — na ich portalach. Wiąże się to z przetwarzaniem danych na opisanych niżej zasadach.

Redagujemy treść stron oraz moderujemy dyskusję i w tym celu możemy podjąć czynności, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (będzie to na przykład korzystanie z funkcjonalności portalu, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą takiego przetwarzania jest:
• w przypadku funkcjonalności portalu dobrowolna, wyraźnie potwierdzona rejestracją w tym portalu, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w pozostałych przypadkach prawnie uzasadniony interes administratora polegający na moderowaniu treścią swoich stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez Archidiecezję Poznańską treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. Zgoda może być cofnięta w ten sposób w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody. Dane będą przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie.
Serwisy, z których Państwo korzystają są prowadzone przez odrębnych od nas administratorów danych. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez nich niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach serwisów.

W tym przypadku skarga powinna być kierowana do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, ale może być również skierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka (pliki cookies)

Kiedy korzystają Państwo ze stron internetowych, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na Państwa komputerach lub w pamięci innych urządzeń. Te informacje mają formę ciasteczek lub innych podobnych plików. Pozwalają one przechowywać informacje, które będą przydatne przy kolejnym uruchomieniu strony. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć je z twardego dysku komputera, zablokować, lub otrzymać ostrzeżenie zanim pliki zostaną zapisane na komputerze. Powinni Państwo zapoznać się z instrukcją i ustawieniami przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach.

Przy użyciu tej strony zapisujemy ciasteczka przechowujące ustawienia wybranej wersji językowej.